Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości istnieje od 1952 r. natomiast od 1958 r. funkcjonował jako wspólny organ trzech wspólnot. Obecnie działa na mocy Traktatu Wspólnot Europejskich (art. 234) i TEWEA oraz Statutu dołączonego do Traktatu z Nicei oraz regulaminu proceduralnego. Swoją siedzibę ma w  Luksemburgu. Jest to jeden z filarów w których współpracują państwa wspólnot.

Spis treści

Skład TK

W skład wchodzi jeden sędzia z każdego kraju członkowskiego. Obecnie z Polski jest sędzia Marek Safjan. Dodatkowo w skład ETS wchodzi 8 rzeczników generalnych, których zadaniem jest publiczne przedstawienie uzasadnionych wniosków w niektórych sprawach rozpatrywanych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Wnioski przyjmują postać propozycji rozstrzygnięcia danej sprawy. Propozycje te nie są wiążące dla ETS. Francja Włochy RFN Wielka Brytania i Hiszpania mają swoich stałych rzeczników. Natomiast pozostali 3 są dobierani na podstawie rotacji.

skład trybunału europejskiego

Sędziowie i rzecznicy są mianowani za wspólnym porozumieniem przez rządy państw członkowskich na 6 lat, co 3 lata następuje częściowe odnowienie składu, na przemian 14 i 13 sędziów i 4 rzeczników. Na sędziów i rzeczników mogą być wybrane osoby które będą niezależne oraz o odpowiednich kwalifikacjach, które zapewniają zajmowanie stanowisk sądowniczych. Rzecznikami mogą zostać również prawnicy o uznanych kompetencjach.

Sędziowie jak i rzecznicy posiadają immunitet jurysdykcyjny, tym samym nie mogą sprawować żadnych innych funkcji politycznych czy administracyjnych.

Zadania

Trybunał Sprawiedliwości czuwa nad poszanowaniem prawa w wykładni i stosowania Traktatu. Jego kompetencje dotyczą postępowań spornych i niespornych, część jednak spraw przejęły Sądy Pierwszej Instancji i Sąd do sprawa Służby Publicznej i do ETS mogą trafić jedynie w procedurze odwoławczej lub w drodze specjalnej procedury kontroli.

zadanie trybunału europejskiego

ETS działa w sprawach skarg przeciwko państwom członkowskim za naruszenie prawa wspólnotowego wnoszonych przez Komisję Europejską, inne państwa, Radę Dyrektorów Europejski Bank Inwestycyjny. Rozstrzyga spory między państwami członkowski związanymi z przedmiotem TWE. Podejmuje ważne decyzje w sprawie skargi instytucji i Europejki Bank Centralny na nieważność aktów innych instytucji lub EBC oraz zaniechanie, a także w sprawie skargi kierowanej przez państwo członkowskie na akty przyjęte przez Radę, Parlament Europejski  lub inne instytucję łącznie, jak również w sprawie skargi na nieważność aktów Rady Dyrektorów EBI.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości powstał w celu lepszej integracji nie tylko na poziomie społecznym czy tez gospodarczym, ale w celu wspólnotowego stanowienia prawa. ETS stoi także  na porządku przestrzegania prawa na przykład w przypadku gdy jest wnoszona prośba o wydanie opinii na temat zgodności projektowanych umów międzynarodowych w stosunku do TWE.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *