pisanie prac

Bibliografia do pracy naukowej

Każda praca naukowa jest rzetelną kompilacją informacji i danych pozyskiwanych przez autora z merytorycznych opracowań, źródeł historycznych oraz przeprowadzonych badań. Potwierdzeniem tych działań jest bibliografia sporządzona przez autora i dołączana do pracy jako jedna z jej końcowych części.
Bibliografia to wykaz wszystkich opracowań – książek, artykułów, publikacji, źródeł archiwalnych, które stały się dla autora pomocne w pisaniu pracy naukowej. Spis wykorzystywanych lub cytowanych materiałów autor przygotowuje w trakcie pisania pracy – przy redagowaniu kolejnych rozdziałów, odnotowując wszystkie wartościowe dla ujęcia tematu opracowania. Jednak ostateczny zapis bibliografii sporządzany jest po napisaniu rozprawy, zgodnie z zasadami obowiązującymi przy opisie dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej.

pisanie

Autor jest zobowiązany zawrzeć w bibliografii wszystkie wykorzystane materiały, co nie tylko związane jest z rzetelnością naukową, ale też prawem autorskim. Oznacza to konieczność uwzględnienia zarówno cytowanych opracowań, jak i tych, które stały się pomocne w wyjaśnianiu poszczególnych zagadnień wchodzących w skład tematu. Tym samym nie z każdej publikacji wykazanej w bibliografii sporządzany jest przypis.

Ponieważ bibliografia to wykaz różnych materiałów, musi zostać podzielona na odpowiadające im kategorie. Dlatego najczęściej wyodrębnia się takie kategorie jak:

 • źródła i akty prawne – gdzie wpisywane są dokumenty archiwalne lub drukowane,
 • literatura przedmiotu – gdzie uwzględniane są opracowania książkowe, pamiętniki itp.,
 • czasopisma – traktowane jako wydawnictwa ciągłe,
 • artykuły – gdzie wykazywane są publikacje znajdujące się w czasopismach naukowych lub w pracach zbiorowych,
 • artykuły prasowe – gdzie wykazywane są artykuły z gazet,
 • publikacje elektroniczne – wśród których mogą się znaleźć różnego rodzaju materiały publikowane w serwisach internetowych.
 • Zapis bibliograficzny tworzą wszystkie najważniejsze informacje umożliwiające identyfikację opracowania. Zatem obok imienia i nazwiska autora oraz tytułu konieczne jest wykazanie miejsca i roku wydania, numeru tomu – jeśli publikacja składa się z kilku części. W przypadku pracy zbiorowej wykazuje się wszystkich autorów lub osobę redagującą – jeśli pozycja jest zbiorem zebranych i opracowanych przez nią publikacji. Całość powinna zostać uporządkowana alfabetycznie, gdzie kolejność wyznacza nazwisko autora – w przypadku jego braku kolejność warunkuje tytuł. Przy zapisie bibliograficznym czasopisma dodatkową informacją będzie numer, seria oraz ISBN.

  Bibliografia jest bardzo ważną częścią rozprawy naukowej, gdyż odzwierciedla rzetelność autora podejmującego się opracowania wybranego zagadnienia. Na tej podstawie osoby recenzujące pracę określają jej wartość w środowisku naukowym, a także stopień w jakim temat został zbadany i przeanalizowany. Ponieważ tytuł nie zawsze w pełni oddaje zawartość publikacji, bibliografia jest dodatkowym elementem informacyjnym, sugerującym czytelnikom zagadnienia, które zostały uwzględnione przez autora.

  Przy współpracy z Pisanie.co

  Share

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *